ഹേ! സുകാവ്യതരുണീമണീ! സുഭഗവൃത്തമൊത്തവടിവാര്‍ന്ന നിന്‍
ഹേമകോമളപദങ്ങളെന്‍ഹൃദയസാനുവില്‍നടനമേകയാല്‍.....
ഹാ!ഭവന്നിനവുകൂടി ഞാനധികയത്നമോടെയിഹ ചാര്‍ത്തിടും
ഹാരമൊന്നുമതികേമമല്ല തവകാന്തിയോലുമുടലേല്‍ക്കുവാന്‍.

Friday, December 25, 2009

നവവര്‍ഷഹര്‍ഷം

നീഹാരവിഹീനം വിധു വാഴുന്നൊരു വാനം

നീഹാരിക പോലും വെളിവാകുന്നൊരു മാനം

മോഹാദിവിഹാരം ഭരമുള്‍ പോയൊരു യാനം

ആഹാ! മനമോതും മനുവേതോ പുതു ഗാനം

No comments:

Post a Comment

Followers