ഹേ! സുകാവ്യതരുണീമണീ! സുഭഗവൃത്തമൊത്തവടിവാര്‍ന്ന നിന്‍
ഹേമകോമളപദങ്ങളെന്‍ഹൃദയസാനുവില്‍നടനമേകയാല്‍.....
ഹാ!ഭവന്നിനവുകൂടി ഞാനധികയത്നമോടെയിഹ ചാര്‍ത്തിടും
ഹാരമൊന്നുമതികേമമല്ല തവകാന്തിയോലുമുടലേല്‍ക്കുവാന്‍.

Thursday, April 30, 2009

ബാലസാഹിത്യം1

മയൂരക്കാഴ്ച്ചയില്‍ മനസ്സു ബാല്യമാര്‍ന്നപ്പോള്‍

E.nirakkazcha.mp3

No comments:

Post a Comment

Followers